ȱÉÙÍø queshao.com

 È±ÉÙÍø>Îĵµ¿â>ÂÛÎÄ>ÎÄÏ××ÛÊö>1 H and 13 C NMR spectral assignments of 1,1¡ä- (((ethane-1,2-diyl...

1 H and 13 C NMR spectral assignments of 1,1¡ä- (((ethane-1,2-diyl...

±àºÅ:10-537619 | pdf ¸ñʽ | 537.37K | 7 Ò³
  1. Îĵµ½éÉÜ
  2. ÉÏ´«Õß:febday
1 H and 13 C NMR spectral assignments of 1,1¡ä-
(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(4,1-phenylene))
bis(methylene))-bispyridinium and
-bisquinolinium bromide derivatives
  
¹ØÓÚÎÒÃÇ ÁªÏµÎÒÃÇ °ïÖúÖÐÐÄ Ö§¸¶·½Ê½  ÇÖȨ´¦Àí ÃâÔðÉùÃ÷ ÓÑÇéÁ´½Ó ÍøÕ¾µØͼ
  ÊñICP±¸11006018-1